Основен пакет специализирана извънболнична медицинска помощ

16 март 2015

 Съгласно Наредба № 40 /2004 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК основният пакет специализирана извънболнична медицинска помощ включва:
Основен пакет специализирана извънболнична медицинска помощ
Общомедицински дейности

1. Медицински преглед в амбулаторни или домашни условия със снемане на анамнеза, общ и локален статус, оценка на здравословното състояние и оценка на медицински проблем 6 2. Промоция, превенция и профилактика
3. Диагностика, лечение и рехабилитация
4. Диспансеризация - приложения № 8 и 9
5. Медицинска експертиза на работоспособността
6. Подготвяне на документи за представяне пред ТЕЛК - приложения № 6 и 7

Манипулации:

1. Инжекции - подкожни, мускулни и венозни
2. Осигуряване на продължителен венозен достъп
3. Венозна пункция и вземане на кръв
4. Инстилиране на медикаменти през катетър (сонда), дренаж
5. Венозна инфузия
6. Очистителна и лечебна клизма
7. Предна тампонада на носа
8. Екстракция на чуждо тяло от външния слухов проход
9. Аналгезия - топикална или инфилтративна
10. Въвеждане, промиване и смяна на уретрален катетър
11. Обработка на рана
12. Отстраняване на хирургични материали
13. Отстраняване на чуждо тяло от подкожна тъкан
14. Имобилизация с използване на шина
15. Поставяне на шийна яка
16. Отстраняване на шина или гипсова превръзка
17. Хирургичен шев на меки тъкани
18. Вземане на биопсия от кожа и подкожие и лигавица
19. Инцизия на меки тъкани
20. Ексцизия или деструкция на кожни или подкожни образувания
21. Осигуряване на проходимост на горните дихателни пътища: поставяне на въздуховод, трахеална тръба, трахеална пункция, коникотомия
22. Изкуствена вентилация и непряк сърдечен масаж
23. ЕКГ - мониториране
24. Промивка на конюнктивален сак
25. Стомашна промивка 2
6. Поставяне на назогастрална сонда
27. Всички видове превръзки
28. Механична хемостаза и/или локално прилагане на хемостатични лекарства

II. Специализирани и високоспециализирани медицински дейности по специалности

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ Специализирани медицински дейности 1. Гастро-дуоденално сондиране 2. Отстраняване на чуждо тяло от ректум - без ексцизия 3. Промивка на гастростома и ентеростома 4. Изследване с ултразвук на коремни органи 5. Мануално изследване на ректум 6. Ректална тампонада 7. Ректороманоскопия 8. Профилактични прегледи на лица с повишен риск от злокачествено новообразувание на ректо-сигмоидалната област Високоспециализирани медицински дейности 1. Диагностична горна ендоскопия 2. Диагностична долна ендоскопия /няма сключен договор/

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА Специализирани медицински дейности 1. Обучение на болен с ендокринно заболяване 2. Интерпретация на клинико-лабораторни и диагностични функционални тестове на жлезите 9 3. Преглед и комплексна оценка на болен с диабетно стъпало 4. Клинично изследване на болен с диабетна невропатия 5. Антропометрична оценка на затлъстяването 6. Интерпретация на резултати от остеодензитометрия 7. Определяне стойността на кръвната захар с глюкомер 8. Профилактични прегледи на лица с повишен риск от захарен диабет. Високоспециализирани медицински дейности 1. Остеоденситометрия и интерпретация при следните случаи: 1.1. Болни с трансплантирани органи 1.2. Пациенти с хиперпаратиреоидизъм 1.3. Пациенти с хипогонадизъм 2. Доплерова сонография на съдове на щитовидната жлеза 3. Пункционна биопсия на щитовидна жлеза под ехографски контрол /няма сключен договор/

КАРДИОЛОГИЯ Специализирани медицински дейности 1. Електрокардиограма с разчитане 2. Оценка на хемодинамични показатели 3. Кардиоверсио и дефибрилация 4. Плеврална и перикардна пункция 5. Профилактични прегледи на лица с повишен риск от сърдечно-съдови заболявания. Високоспециализирани медицински дейности 1. Ехокардиография 2. ЕКГ Холтер мониториране 3. Сърдечно-съдов тест с натоварване 4. Доплерова сонография 5. Непрекъснат 24-часов запис на АН (Холтер мониториране) 6. Фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология на плода /няма сключен договорпо т.2,3,4,5 /

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ Специализирани медицински дейности 1. Имобилизация на крайници 2. Отстраняване на шини и гипсови превръзки 3. Превръзки 4. Снемане на хирургични конци 5. Репозиция при луксация на става 6. Хирургична обработка на рана Високоспециализирани медицински дейности 1. Ехографско изследване на стави при деца /няма сключен договор по т.1 / 2. Вагинотомия 3. Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство 4. Диагностична и терапевтична пункция на стави