За нас

Уважаеми пациенти,
Екипът ни е обединен от желанието да работи за здравето на българите, тук – в България.
Бихме искали да Ви предоставим:

  • високо качество на специализирана доболнична здравна помощ, съответстваща на международните достижения в съответната специалност и отговарящи на изискванията на добрата медицинска практика;
  • възможност за навременен достъп до подходящия за Вас специалист и изследвания, а при необходимост – до болнично лечение в авторитетни столични здравни заведения;
  • възможност за правилен лечебен подход, но също и за осигуряване на добра организация за проконтролиране на хроничните заболявания във времето;
  • среда, в която нуждите на пациента са от първостепенно значение и към него се подхожда с грижа и уважение, с отговорност и професионализъм;
  • индивидуален подход за решение на всеки отделен случай, без шаблонизиране на медицинската дейност.

И понеже профилактиката гради основата на пирамидата на по-доброто здраве, тя ще върви успоредно с лечебно-диагностичната ни дейност:

  • предпазване от възникване на определено заболяване;
  • при вече развила се болест, предпазване от развитие на усложненията ѝ.

Наша специална амбиция е да работим за обучението на пациентите със захарен диабет, предиабет и наднормено тегло – както индивидуално със всеки пациент, така и чрез формиране на групи за тематични презентации

Уважаеми колеги и партньори,
Екипът ни категорично смята, че ценните колегиални отношения се основават на професионализъм, но също на уважение и честност; на отговорност към поетите ангажименти. Ето защо това наше становище ще стои в основата на контактите ни с Вас. Имаме убеждението, че всеки пациент, не просто е „изпратен на консултация” със специалист при нас, а че той ни е ПОВЕРЕН. Със същата грижа ще Ви насочваме нашите пациенти.
Уверени сме, че във времето ще изградим добра екипност, взаимодействие и партньорство.